Wiadomości - Aktualności

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodał: monika.strojna Data: 2018-10-23 14:57:18 (czytane: 828)

Zarząd Powiatu w Pińczowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 450 z poźn.  zm.) w związku z art. 11 ust.1a i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 2030 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Pińczowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania
polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

I.   Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła na terenie Powiatu Pińczowskiego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

II.  Rodzaj zadania

Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, który będzie działał od 1 stycznia 2019 roku
do 31 grudnia 2019 roku, przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać powinni:

1) adwokaci i radcy prawni,

2) doradcy podatkowi (w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),

3) osoba, która:

a)      ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b)     posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c)      korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d)     nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być świadczone przez osobę, która:

1) posiada wykształcenie wyższe,

2) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

III.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty

1.      O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  które spełnią łącznie następujące warunki:

1)      posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

2)      przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 i 3a ustawy z dnia
5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

3)      daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a)      zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej
i jej  dokumentowaniem,

b)     zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy,
w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

2.      O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie
do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz
z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

 IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania przeznacza się kwotę:     64.020,00 zł brutto - słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych..

 

V. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają ustawy:

-        ustawa   z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o  wolontariacie,

-        ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

VI. Terminy i sposób składania ofert

1.      Oferty na realizację zadania należy składać w terminie do dnia  14 listopada 2018 roku
do godziny 1530, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pińczowie ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.

2.      Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę  organizacji składającej ofertę oraz napis o treści: ”Oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku”.

3.      Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań.

4.      Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)      aktualny odpis prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2)      aktualny statut,

3)      sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.

4)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru
– dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

5)      zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

6)      Pisemne zobowiązania:

a)      zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej
i jej dokumentowaniem (wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia),

b)      zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów
(wg załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia),

c)      oświadczenie o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania
się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
(wg załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia),

7)      dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego  doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych  lub informacji prawnych.

Kopie  wymaganych  załączników  powinny być potwierdzone przez oferenta
za zgodność z oryginałem.

Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

5.      Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

6.      Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania
i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

7.      Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:

-        złożone przez podmioty nieuprawnione,

-        złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,

-        złożone po terminie,

-        niekompletne,

-        dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

8.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 

 VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty

1.      Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Pińczowie po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Informację
o wynikach konkursu poda się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz
w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Starostwa Powiatowego w Pińczowie.

2.      Skład komisji oraz zasady jej pracy określi uchwała Zarządu Powiatu w Pińczowie.

3.      Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty terminu składania ofert.

4.      Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

 

L.p

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

możliwych do uzyskania

1.

Możliwość realizacji zadania:

-         doświadczenie w realizacji projektów uwzględniających poradnictwo prawne,

-         liczba zrealizowanych projektów uwzględniających poradnictwo prawne,

-         doświadczenie w prowadzeniu działań związanych z edukacją prawną

-         doświadczenie i kwalifikacje kadry,

-         stosunek liczby radców prawnych i adwokatów do innych osób wymienionych w ustawie jako upoważnione do udzielania poradnictwa prawnego.

0-20

 

2.

Jakość wykonania zadania publicznego:

-         dodatkowe udogodnienia dla mieszkańców i osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,

-         sposób informowania o prowadzonym poradnictwie,

-         wykorzystanie profesjonalnych programów prawnych.

0-20


Kalkulacja kosztów:

-         zgodność budżetu z planowanymi zadaniami (czy koszty są uzasadnione?), zasadność i realność kosztów (czy koszty nie są zawyżone?)

-        sposób i poprawność kalkulacji

0-10

4.

Posiadane rekomendacje w zakresie poradnictwa

0-10

 

5.      Oferty   wraz   z   załączoną   dokumentacją   nie    będą   po   zakończeniu  konkursu zwracane oferentom.

 

 VIII. Warunki realizacji zadania

1.      Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Pińczowie, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.

2.      Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki
po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

3.      Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:

a)      prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez
co najmniej 4 godziny dziennie,

b)      udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

c)      złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

dokumenty


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja o programie Mieszkanie Plus

Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił linię telefoniczną udzielającą informacji o nowym programie rządowym dla tych, którzy marzą...