Wiadomości - Aktualności

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Dodał: monika.strojna Data: 2018-10-23 14:59:30 (czytane: 1090)

Zarząd Powiatu w Pińczowie ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kryteria ogólne:

W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U z 2018r., poz. 450 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a)      w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;

b)      w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

c)      w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia
z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;

d)     korzystają z pełni praw publicznych.

 

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczającym terminie do 14 listopada 2018 roku (decyduje data doręczenia) do Starostwa Powiatowego w Pińczowie ul. Zacisze 5 do godz. 1530 na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia

 


 

Załącznik do ogłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Dane dotyczące kandydata na członka komisji

Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji:

 

Data urodzenia (dd/mm/rrrr):

 

Telefon kontaktowy:

 

e-mail kontaktowy:

 

Opis doświadczenia kandydata w zakresie przygotowania wniosków o dotacje lub realizacji projektów (wymagane przynajmniej dwuletnie doświadczenie):

 

Opis zaangażowania kandydata na członka komisji w działalność organizacji/podmiotów wymienionych  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nazwa organizacji /podmiotu (nr KRS):

 

Funkcja:

 

 

Deklaruję chęć udziału w Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Pińczowskiego”

Zaświadczam o prawdziwości podanych wyżej danych oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz.U. z 2018 r. poz.1000, ze zm.)

Zapoznałam/em się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji Konkursowej.

Podpis kandydata na członka komisji:

 

 

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej.

Zgłaszamy ww. kandydata do Komisji Konkursowej jako reprezentację naszej/naszych organizacji/podmiotu

Podpis i pieczęcie członków Zarządu organizacji/podmiotu:

 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Pińczowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,...