Wiadomości - Aktualności

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Dodał: monika.strojna Data: 2017-10-24 13:36:22 (czytane: 594)

Zarząd Powiatu w Pińczowie ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kryteria ogólne:

W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;

b) w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

c) w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia
z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;

d) korzystają z pełni praw publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczającym terminie do 14 listopada 2017 roku (decyduje data doręczenia) do Starostwa Powiatowego w Pińczowie ul. Zacisze 5 do godz. 1530 na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia


Załącznik

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Pińczowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,...