Wiadomości - Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE

Dodał: Sylwia Robak Data: 2018-07-19 11:41:16 (czytane: 252)

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Zakres rzeczowy projektu możliwy do sfinansowania:
 1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 2. Młoda organizacja pozarządowa lub grupa samopomocowa spełniająca warunki młodej organizacji pozarządowej może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden z następujących typów działań:- realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego LUB - realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej.
 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektu. Wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000 zł.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie mikrodotacji:

W konkursie FIO nr 1/2018 wysokość środków finansowych zaplanowanych na dofinansowanie mikrodotacji to 365.000,00 zł.  

Termin oraz warunki składania wniosków:

Termin składania wniosków: 20.08.2018 r. (od godz. 8:00) – 24.08.2018 r. (do godz. 16:00).

Warunki składania wniosków:
 1. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl.
 2. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 1/2018”.
 3. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (20-24.08.2018).  
 4. Każdy z wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 1/2018 złożyć maksymalnie 1 wniosek.
Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych. 
Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Ze względów technicznych zachęcamy do składania wniosków w pierwszych dniach naboru. Nie należy zostawiać składania wniosków na ostatni dzień trwania naboru.

Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów.

Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o mikrodotację”.
W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:
Dla grup nieformalnych: 
 • 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu) i/lub
 • 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej.
Dla młodych organizacji pozarządowych
 • 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu) (w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)lub
 • 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).
Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części:. „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

Zalecany przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw):

Nie wcześniej niż 15 września 2018 r., nie później niż 15 grudnia 2018 r.

UWAGA: Niezastosowanie się do tego zalecenia nie skutkuje odrzuceniem wniosku 
na etapie oceny formalnej. Jeśli zaś wniosek, w którym przewidziany będzie inny przedział czasowy na realizację inicjatywy, dostanie rekomendację do dofinansowania, termin realizacji inicjatywy będzie zaproponowany przez Operatora. Wówczas niezaakceptowanie tego terminu przez Wnioskodawcę będzie skutkować brakiem możliwości podpisania umowy o udzielenie mikrodotacji. Sugeruje się, by inicjatywy nie trwały dłużej niż 3 miesiące.

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Szczegółowe informacje dot. naboru, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, regulamin projektu wraz z kartą oceny wniosku dostępne są na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl

0001_4_2.jpg

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Deszcze i burze - ostrzeżenie

W wielu regionach Polski w środę pojawiły się burze z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. W powiecie pińczowskim prognozuje...