Projekt: Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach


 loga_na_strone.jpg

Projekt „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w którym organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację , doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie w ramach działania 7.4. - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, oś priorytetowa 7 – Sprawne usługi publiczne, zgodnie z umową  z dnia  28 lutego 2018 roku nr RPSW.07.04.00-26-0058/16.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół, co pozwoli na utworzenie odpowiedniego zaplecza edukacyjnego oraz sportowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu pińczowskiego. Celem projektu jest także podniesienie jakości
i efektywności kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie. Osiągnięcie powyższych celów zakłada się poprzez:
- modernizację zespołu warsztatowego przy Zespole Szkół Zawodowych,
- budowę zewnętrznej infrastruktury sportowej oraz modernizację zaplecza sali gimnastycznej LO,
- doposażenie pracowni informatycznej oraz językowych w LO,
- doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne  w ZSZ (obróbki CNC, pracownie „budowlane”).

PLANOWANE EFEKTY

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wzrost kompetencji młodzieży uczącej się w szkołach objętych projektem oraz lepsze postrzeganie obu szkół w miejscowym środowisku, co winno się przełożyć na zwiększenie zainteresowania gimnazjalistów wyborem tych szkół w celu kontynuowania kształcenia.
Z realizacji projektu wynikać będzie szereg korzyści, które obejmować będą zarówno sferę edukacyjną, jak i społeczną. W wyniku realizacji projektu nastąpi:
- wzrost kompetencji młodzieży LO w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz informatyki,
- podniesienie poziomu wiedzy i lepsze odnalezienie się młodzieży z ZSZ na rynku pracy oraz pośrednio wzrost kompetencji w zakresie specjalizacji inteligentnych województwa i sektora metalowo-odlewniczego (pracownie CNC) oraz sektora zasobooszczędnego budownictwa (np. pracownia systemów  suchej zabudowy) czy umiejętności uczenia się,
- realizacja projektu przyczyni się do lepszego postrzegania obu szkół w miejscowym środowisku co winno się przełożyć na zwiększenie zainteresowania gimnazjalistów wyborem tych szkół,
- poprawa warunków do wykonywania zawodu przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach objętych projektem,
- możliwość pełnej i komfortowej realizacji programu nauczania, a także rozszerzenie możliwości dydaktycznych.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia potencjału objętej wsparciem infrastruktury edukacyjnej. Liczba osób objętych projektem wynosi 660.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 155 000,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 216 250,00 zł

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»