Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - w przygotowaniu


Oś priorytetowa 6 - Rozwój miast
Działanie 6.5 - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Projekt złożony do I etapu konkursu dwuetapowego
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Pińczów (lider) przez Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie
Projekt: Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - etap II
Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu pińczowskiego jest utworzenie parku gier i zabaw umysłowych przy hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie oraz wykonanie instalacji PV-fotowoltaicznej dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie
Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 1 200 000,00zł

 

Oś priorytetowa 6 - Rozwój miast
Działanie 6.5 - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Projekt złożony do I etapu konkursu dwuetapowego
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gmina Działoszyce (lider) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Projekt: Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyc - etap II
Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu pińczowskiego jest przebudowa ulicy Adrianowicza  w ciągu drogi powiatowej nr 015T w Działoszycach.
Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 600 000,00zł

 

Oś priorytetowa 6 - Rozwój miast
Działanie 6.5 - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Projekt złożony do I etapu konkursu dwuetapowego
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gmina Michałów (lider) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Projekt: rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II
Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu pińczowskiego jest przebudowa drogi powiatowej nr 0178T w miejscowości Michałów.
Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 250 000,00zł

 

Oś priorytetowa 7 - Sprawne usługi publiczne
Działanie 7.1. - Rozwój e-społeczeństwa

Projekt złożony do I etapu konkursu dwuetapowego
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatem Jędrzejowskim (lider)  przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie
Projekt: E-geodezja
Przedmiotem projektu jest budowa systemu e-usług dla geodezji powiatowej.
Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 2 042 872,00zł


Oś priorytetowa 7 - Sprawne usługi publiczne
Działanie 7.1 - Rozwój e-społeczeństwa

Projekt złożony do I etapu konkursu dwuetapowego
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gmina Złota (lider) przez Sekretarza Powiatu i Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pińczowie
Projekt: E-społeczeństwo
Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu pińczowskiego jest budowa systemu e-usług dla starostwa.
Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 247 561,50zł

 

Oś priorytetowa 7 - Sprawne usługi publiczne
Działanie 7.1 - Rozwój e-społeczeństwa

Projekt złożony do I etapu konkursu dwuetapowego
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim (lider) przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed-WŚ)
Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu pińczowskiego jest informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
Wartość projektu w części powiatu pińczowskiego 2 386 090,32 zł brutto


Oś priorytetowa 7 - Sprawne usługi publiczne
Działanie 7.4 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Projekt jest realizowany przez Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie
Projekt: Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych.
Przedmiotem projektu jest wsparcie infrastruktury szkół Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych. Działania będą polegały na wykonaniu nowych terenowych urządzeń sportowych (bieżnia okólna wraz ze skocznią do skoku w dal) i modernizacji z przebudową zaplecza sportowego  LO, modernizacji budynku warsztatowego ZSZ, zakupie wyposażenia dydaktycznego dla pracowni komputerowej i pracowni językowych LO, zakupie wyposażenia dla pracowni zawodowych: budowlanych i CNC w ZSZ.
Projekt złożony do II etapu konkursu.
Wartość projektu: 2 955 000,00zł

Oś priorytetowa 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.3.3 - Rozwój edukacji i kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Projekt złożony do konkursu
 Projekt realizowany przez Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie dla Liceum Ogólnokształcącego  w Pińczowie
Projekt: "Technologie cyfrowe w szkole - nowy wymiar edukacji"

Przedmiotem projektu jest rozwój i zwiększenie efektywności nowoczesnego kształcenia w LO poprzez zastosowanie kompleksowych rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) tj. doposażenie LO oraz rozwinięcie kompetencji cyfrowych 28 nauczycieli oraz kompetencji cyfrowych a w połączeniu z nimi kompetencji porozumiewania się w językach obcych i informatycznych przez 160 uczniów z Powiatu Pińczowskiego.
Okres realizacji 2018-2020
Wartość projektu: 416 333,00 zł, w tym dofinansowanie 367 730,76 zł

Projekt złożony do konkursu
Projekt realizowany przez Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie
Projekt: "Otwarci na cyfrową edukację"
Przedmiotem projektu jest rozwój i zwiększenie efektywności nowoczesnego kształcenia w ZSZ poprzez zastosowanie kompleksowych rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) tj. doposażenie ZSZ oraz rozwinięcie kompetencji cyfrowych 30 nauczycieli oraz kompetencji cyfrowych a w połączeniu z nimi kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych oraz inicjatywności i przedsiębiorczości przez 2012 uczniów z powiatu pińczowskiego. 
Okres realizacji 2018-2020
Wartość projektu: 622 568,00 zł, w tym dofinansowanie 548 341,60 zł

 

Oś priorytetowa 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego a jednym z uczestników projektu jest Zespół Szkół Zawodowych  im. St. Staszica w Pińczowie
Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region
Przedmiotem projektu jest dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy w 28 szkołach zawodowych na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli i uczniów szkół zawodowych, wypracowanie modelu współpracy, opracowanie zasad funkcjonowania CKZiU. W ramach projektu odbywają się warsztaty kompetencyjne i zawodowe, kursy i szkolenia, seminaria, praktyki i staże oraz wizyty studyjne.
Okres realizacji: 2016-2018 r.
Wartość projektu 11 586 919,89 zł, w tym dofinansowanie UE 9 848 811,90 zł
Wartość części dla ZSZ w Pińczowie ok. 108 tys. zł

 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»