Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu - zaproszenie

Dodał: Sylwia Robak Data: 2019-12-12 13:42:37 (czytane: 1153)

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego zaprasza na sesję, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 12.00 w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020-2034.
 6. Uchwalenie budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2020 rok. 
 7. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie. 
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań planowanych w zakresie budowy, remontów i modernizacji dróg powiatowych za 2019 rok. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.                      
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2019 i 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2020 rok za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/258/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/151/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych za warunki pracy, nagród i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w  Pińczowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019-2034.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowa edycja programu Maluch+

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nowa edycję Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+"....