Wiadomości - Aktualności

Trwa konkurs MSiT: „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Dodał: monika.strojna Data: 2019-11-12 15:25:06 (czytane: 470)

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2020 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), przeznaczonych na realizację w 2020 roku zadań objętych konkursem, wynosi 28,86 mln zł. Podana kwota może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym FZSdU na rok 2020. Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwoty w wysokości:

 • w 2018 roku – 28,86 mln zł,
 • w 2019 roku – 28,86 mln zł.

1. Zadania przewidziane do realizacji:

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 28,86 mln zł przeznacza się w 2020 roku, na dofinansowanie realizacji trzech zadań:

zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł,

zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł,

zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:

 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
 • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez:

jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań wymienionych w pkt 1, z uwzględnieniem terminów realizacji określonych w pkt 4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu. Przy realizacji zadań określonych w konkursie, nie przewiduje się pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć sportowych. Wnioskodawca może aplikować w konkursie o dofinansowanie w ramach każdego z wyżej wymienionych zadań.

3. Priorytetowo traktowane będą wnioski, w których:

 • wykazano zasięg i potencjał organizacyjny (kadrowy i rzeczowy) gwarantujący prawidłową realizację zadania,

 • wykazano udział środków samorządowych,

 • uwzględniono udział uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni (dot. zadania nr 2),

 • zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach,

 • przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów,

 • uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport,

 • zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy,

 • wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, zasięgu, z udziałem środków publicznych.

  Termin, tryb składania i rozpatrywania wniosków:

 • wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz – w przypadku zadania nr 2 – zawartych w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;

 • wnioski należy składać do dnia 20 listopada 2019 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej;

 • o terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków);

 • wniosek wraz z załącznikami (nr 1-5) należy wypełnić elektronicznie, w systemie AMODIT; po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać (w przypadku składania wniosku na więcej niż jedno zadanie – każdy w oddzielnej kopercie) na adres:

  Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Zajęcia sportowe dla uczniów - 2020”

  Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.

  wszystkie informacje na stronie Ministerstwa

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Trwa nabór do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 rok

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programów Ministra na 2020 rok. W ramach programów rozpatrywane są wyłącznie...