Wiadomości - Aktualności

Trwa nabór do jednostek OHP

Dodał: Sylwia Robak Data: 2018-09-17 10:14:21 (czytane: 535)

W Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach do końca września br. będzie trwała rekrutacja do jednostek opiekuńczo wychowawczych OHP na rok szkolny 2018/2019.

 WARUNKI UCZESTNICTWA W OHP

Do jednostek ŚWK OHP w Kielcach przyjmowana jest przede wszystkim młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, niedostosowana społecznie, wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia zawodu.

Uczestnik może być przyjęty do jednostki po spełnieniu następujących warunków:

 • ma ukończone 15 i nieukończone 18 lat,
 • zadeklarował wolę pobytu w określonej jednostce organizacyjnej,
 • złożył niezbędne dokumenty,
 • zadeklarował kontynuowanie kształcenia ogólnego i zawodowego,
 • zawarł z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu wybranej przez siebie jednostki organizacyjnej OHP.

Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do hufca pracy, ośrodka szkolenia i wychowania:

 • Podanie (zgłoszenie do OHP),
 • Kwestionariusz osobowy, który uzupełnia się w pierwszych dniach pobytu uczestnika w OHP, a który jest źródłem informacji o uczestniku,
 • Ostanie świadectwo szkolne (kopia),
 • 1 fotografia legitymacyjna,
 • Zgoda rodziców/opiekunów prawnych (na zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego) (druk do pobrania),
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawierająca informacje o braku rokowań odnośnie możliwości szkoły dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w gimnazjum dla dorosłych),
 • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe),
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (w przypadku ubiegania się kandydata o bezpłatne zakwaterowanie w internacie),
 • Kopia indywidualnej umowy o pracę (po jej zawarciu),
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania),
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (druk do pobrania),
 • Zgoda na udział w imprezach organizowanych przez OHP (druk do pobrania).
 • Informacja dotycząca rozmowy z doradcą zawodowym.

 Zgodnie z wiekiem metrykalnym i zaawansowaniem w poziomie kształcenia, dla uczestników ŚWK OHP w roku szkolnym 2018/2019 będą dostępne następujące typy placówek edukacyjnych:

 1. Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa III. Kryteria naboru – ukończone 15 lat; ukończona II klasa gimnazjum;
 2. Gimnazjum dla dorosłych klasa III. Kryteria naboru – ukończone 15 lat; ukończona II klasa gimnazjum oraz opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zasadnicza szkoła zawodowa w klasach II i III: Kryteria naboru – ukończone 15 lat oraz ukończona odpowiednio I lub II klasa zasadniczej szkoły zawodowej;
 3. Szkoła podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII. Kryteria naboru – ukończone 15 lat; ukończona szkoła podstawowa sześcioklasowa, lub brak promocji w klasie VII szkoły podstawowej lub II klasie gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018;
 4. Szkoła podstawowa dla dorosłych klasa VII i VIII. Kryteria naboru – ukończone 15 lat; ukończona szkoła podstawowa sześcioklasowa, lub brak promocji w klasie VII szkoły podstawowej lub II klasie gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018; opóźnienie szkolne oraz opinia poradni psychologicznopedagogicznej;
 5. Zasadnicza szkoła zawodowa w klasie III. Kryteria naboru – ukończone 15 lat oraz ukończona II klasa zasadniczej szkoły zawodowej;
 6. Szkoła branżowa I-go stopnia – klasa I i II. Kryteria naboru – ukończone 15 lat oraz ukończone gimnazjum lub brak promocji w klasach i lub II w szkole branżowej w roku szkolnym 2017/2018;
 7. Szkolenie zawodowe w formie kursowej. Kursowa forma szkolenia zawodowego przeznaczona jest zarówno dla uczestników,  jak i dla absolwentów OHP oraz młodzieży korzystającej z usług jednostek rynku pracy. Szkolenie zawodowe w formie kursowej  w zakresie realizowania obowiązku nauki jest realizowane w formie specjalistycznych kursów zawodowych/doskonalących lub kwalifikacyjnych kursów zawodowych w jednostkach OHP (w ramach OSZ i ROSZM) lub w porozumieniu z instytucjami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są w każdej z jednostek Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz na stronie internetowej Komendy OHP.

 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Konkurs dla producentów bydła mięsnego

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło...