Wiadomości - Aktualności

Pomoc finansowa dla rolników

Dodał: Sylwia Robak Data: 2024-05-24 10:43:05 (czytane: 288)

Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. 
Pomoc skierowana jest do producenta rolnego:
 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. który w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą; 
 3. który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
 4. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472;
 5. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Wysokość stawki pomocy będzie zależała od terminu sprzedaży zbóż:
 1. w okresie od 1 stycznia do dnia 10 marca 2024 r. wynosi: 1080 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,  740 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych;
 2. w okresie od 11 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.  wynosi: 1620 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,  1110 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.
Do wniosku należy dołączyć:
 • kopie faktur lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż zbóż w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r., 
 • w przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników - oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, o poddaniu się temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie temu badaniu.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do dnia 5 czerwca 2024 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję:

 • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
 • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej listem poleconym),
 • za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.
Za datę złożenia wniosku będzie uważana:
 • w przypadku złożenia w kancelarii Biura Powiatowego, odpowiednio data złożenia w kancelarii;
 • data nadania, w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i przesyłki pocztowej.
Wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych:
 1. do której producent rolny złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r., 
 2. stanowiącej iloraz liczby ton zbóż wynikającej z dołączanych do wniosków kopii faktur lub ich duplikatów, i liczby: 5,4 – w przypadku pszenicy oraz 3,7 – w przypadku żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.
Do ostatecznego wyliczenia pomocy brana będzie pod uwagę niższa z ww. kwot.
 
Pomoc ma charakter pomocy publicznej, a wnioskowana pomoc będzie mogła być udzielona po ogłoszeniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. 
Więcej informacji www.gov.pl/arimr 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Sesja Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w dniu w dniu 28 maja 2024 roku o godz. 9.00 w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu...