Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020


e_Geodezja_informacja_strona_internetowa_2608_____male.jpg

 


Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie 9.2.3 - Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Projekt na liście wniosków do dofinansowania.
Realizator projektu: Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie
Projekt: "Powiat Pińczowski - bezpieczny w epidemii"
Przedmiotem projektu jest podjecie działań mających na celu walkę z epidemią COVID-19. Odbiorcą są podmioty narażone na skutki rozprzestrzeniania się epidemii: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, jednostki powiatowych służ mundurowych, placówki podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach projektu zakupione będą środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące, drobne wyposażenie stanowisk pracy oraz sprzęt medyczny niezbędny do walki z SARS-CoV-2.

Wartość projektu: 2 284 495,29 zł


 

Oś priorytetowa 3 - Efektywna i zielona energia
Działanie 3.3 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Projekt na liście rezerwowej wniosków do dofinansowania.
Realizator projektu: Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie
Projekt: Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w zespole szkół zawodowych w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie, która obejmować będzie: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki/ślusarki, wymianę instalacji c.o., wymianę opraw oświetleniowych, budowę instalacji paneli fotowoltaicznych.
Wartość projektu: 2 229 999,01 zł.

 

Oś priorytetowa 3 -  Efektywna i zielona energia
Działanie 3.3 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Projekt na liście rezerwowej wniosków do dofinansowanie.
Realizator projektu: Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie
Projekt: Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu pomocy Społecznej w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja, modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz montażu instalacji solarnych (kolektory słoneczne oraz panele PV) zmniejszy się zapotrzebowanie na energię, co przedłoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza.
Wartość projektu: 1 957 760,57zł


Oś priorytetowa 6 - Rozwój miast
Działanie 6.5 - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Projekt złożony do I etapu konkursu dwuetapowego
Realizator: Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie w partnerstwie z Gminą Pińczów (lider)
Projekt: Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - etap II
Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu pińczowskiego jest utworzenie parku gier i zabaw umysłowych przy hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie oraz wykonanie instalacji PV-fotowoltaicznej dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie
Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 1 200 000,00zł

 

Oś priorytetowa 6 - Rozwój miast
Działanie 6.5 - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Projekt złożony do I etapu konkursu dwuetapowego
Realizator projektu: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie w partnerstwie z Gminą Działoszyce (lider).
Projekt: Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyc - etap II
Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu pińczowskiego jest przebudowa ulicy Adrianowicza  w ciągu drogi powiatowej nr 015T w Działoszycach.
Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 600 000,00zł

 

Oś priorytetowa 6 - Rozwój miast
Działanie 6.5 - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Projekt w realizacji
Realizator projektu: Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie w partnerstwie z Gminą Michałów (lider)
Projekt: rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II
Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu pińczowskiego jest przebudowa drogi powiatowej nr 0178T w miejscowości Michałów.
Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 250 000,00zł

 

Oś priorytetowa 7 - Sprawne usługi publiczne
Działanie 7.1. - Rozwój e-społeczeństwa

Projekt w realizacji
Realizator projektu: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie w partnerstwie z Powiatem Jędrzejowskim (lider), Powiatem Buskim (partner), Powiatem Kieleckim (partner)
Projekt: E-geodezja
Przedmiotem projektu jest budowa systemu e-usług dla geodezji powiatowej.
Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 2 042 872,00zł


Oś priorytetowa 7 - Sprawne usługi publiczne
Działanie 7.1 - Rozwój e-społeczeństwa

Projekt nie uzyskał dofinansowania.
Realizator projektu: Sekretarz Powiatu i Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pińczowie w partnerstwie z Gminą Złota (lider)
Projekt: E-społeczeństwo
Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu pińczowskiego jest budowa systemu e-usług dla starostwa.
Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 247 561,50zł

 

Oś priorytetowa 7 - Sprawne usługi publiczne
Działanie 7.1 - Rozwój e-społeczeństwa

Projekt w trakcie realizacji
Realizator projektu: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim (lider)
Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed-WŚ)
Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu pińczowskiego jest informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
Wartość projektu w części powiatu pińczowskiego 2 386 090,32 zł brutto


Oś priorytetowa 7 - Sprawne usługi publiczne
Działanie 7.4 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Projekt zrealizowany
Realizator projektu: Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie

Projekt: Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych.
Przedmiotem projektu jest wsparcie infrastruktury szkół Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych. Działania będą polegały na wykonaniu nowych terenowych urządzeń sportowych (bieżnia okólna wraz ze skocznią do skoku w dal) i modernizacji z przebudową zaplecza sportowego  LO, modernizacji budynku warsztatowego ZSZ, zakupie wyposażenia dydaktycznego dla pracowni komputerowej i pracowni językowych LO, zakupie wyposażenia dla pracowni zawodowych: budowlanych i CNC w ZSZ.
Projekt złożony do II etapu konkursu.
Wartość projektu: 2 955 000,00zł

Oś priorytetowa 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.3.3 - Rozwój edukacji i kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Projekt w realizacji
Realizator projektu: Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie oraz Liceum Ogólnokształcącego  w Pińczowie
Projekt: "Technologie cyfrowe w szkole - nowy wymiar edukacji"

Przedmiotem projektu jest rozwój i zwiększenie efektywności nowoczesnego kształcenia w LO poprzez zastosowanie kompleksowych rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) tj. doposażenie LO oraz rozwinięcie kompetencji cyfrowych 28 nauczycieli oraz kompetencji cyfrowych a w połączeniu z nimi kompetencji porozumiewania się w językach obcych i informatycznych przez 160 uczniów z Powiatu Pińczowskiego.
Okres realizacji 2018-2020
Wartość projektu: 416 333,00 zł, w tym dofinansowanie 367 730,76 zł

Projekt nie uzyskał dofinansowania
Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie
Projekt: "Otwarci na cyfrową edukację"
Przedmiotem projektu jest rozwój i zwiększenie efektywności nowoczesnego kształcenia w ZSZ poprzez zastosowanie kompleksowych rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) tj. doposażenie ZSZ oraz rozwinięcie kompetencji cyfrowych 30 nauczycieli oraz kompetencji cyfrowych a w połączeniu z nimi kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych oraz inicjatywności i przedsiębiorczości przez 2012 uczniów z powiatu pińczowskiego. 
Okres realizacji 2018-2020
Wartość projektu: 622 568,00 zł, w tym dofinansowanie 548 341,60 zł

 

Oś priorytetowa 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Projekt zakończony
Realizator projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Uczestnik projektu: Zespół Szkół Zawodowych  im. St. Staszica w Pińczowie
Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region
Przedmiotem projektu jest dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy w 28 szkołach zawodowych na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli i uczniów szkół zawodowych, wypracowanie modelu współpracy, opracowanie zasad funkcjonowania CKZiU. W ramach projektu odbywają się warsztaty kompetencyjne i zawodowe, kursy i szkolenia, seminaria, praktyki i staże oraz wizyty studyjne.
Okres realizacji: 2016-2018 r.
Wartość projektu 11 586 919,89 zł, w tym dofinansowanie UE 9 848 811,90 zł
Wartość części dla ZSZ w Pińczowie ok. 108 tys. zł

Projekt zakończony.
Realizator projektu: Wydział Promocji i Polityki Regionalnej w Pińczowie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie
Projekt: Kompetencje zawodowe na miarę pracodawców w Pińczowskim Staszicu.
Przedmiotem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie m.in. procesów technologicznych informatycznych i CNC, kosztorysowania i rysunku technicznego, zarządzania w turystyce oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. 
Okres realizacji: 2018-2019 r.
Wartość projektu 976 244,71 zł, w tym dofinansowanie UE i krajowe: 922 174,51 zł.

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»