Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu

Dodał: Sylwia Robak Data: 2024-06-19 13:38:27 (czytane: 301)

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42, odbędzie się sesja Rady Powiatu.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie przez Starostę Pińczowskiego „Raportu o stanie powiatu pińczowskiego za 2023 rok”. 
 5. Debata nad „Raportem o stanie powiatu pińczowskiego za 2023 rok”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Pińczowskiego wotum zaufania.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok i sprawozdania finansowego powiatu pińczowskiego oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu.
 8. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok. 
 9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu powiatu za 2023 rok. 
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pińczowskiego za 2023 rok.
 11. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na II półrocze 2024 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2024 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. 
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. 
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2024-2034.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 roku. 
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 26. Zakończenie obrad.  
 Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Grzegorz Woźniczko

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Burze i upał - wydano ostrzeżenia

...