Wiadomości - Aktualności

Konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół

Dodał: Sylwia Robak Data: 2017-11-30 08:39:21 (czytane: 1091)

Zarząd Powiatu Pińczowskiego ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół

 

  1. Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie, ul. Nowy Świat 2, 28-400 Pińczów,
  2. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6, 28-400 Pińczów,

 

I.              Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym
lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

2)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)      uzyskała:

a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7)      nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

8)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

9)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10)  nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.).

 

II.   Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania o których mowa w § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

 

III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-        stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

-        stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-        stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1311 z późn. zm.).

10)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2186),

11)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842
z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni z praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

IV. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pińczowie,
ul. Zacisze 5 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (tu wpisać nazwę adres szkoły)”
lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów w terminie od 30 listopada 2017 roku do 14 grudnia 2017 roku
do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Pińczowskiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Pińczowskiego

/-/ Zbigniew Kierkowski

 

 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

IMGW ostrzega przed opadami śniegu - aktualizacja

30 grudnia prognozuje się umiarkowane opady śniegu o grubości pokrywy do 12 cm. W godzinach nocnych możliwy spadek temperatury poniżej...