Wiadomości - Aktualności

Rozpoczęła się rekrutacja kandydatów do pełnienia funkcji Urzędników Wyborczych w gminach na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Dodał: Sylwia Robak Data: 2018-02-26 13:42:06 (czytane: 572)

INFORMACJA O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY (WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE) ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO.

Zgodnie z treścią § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych informuję, co następuje:

LICZBA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCHW POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY (WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE)

Lp.Nazwa jednostkiLiczba 
urzędników wyborczych
1m.n.p.pKielce7
2m.Ostrowiec Świętokrzyski5
3m.Skarżysko-Kamienna4
4m.Starachowice4
5m.gm.Bodzentyn2
6m.gm.Busko-Zdrój4
7m.gm.Chęciny2
8m.gm.Chmielnik2
9m.gm.Ćmielów2
10m.gm.Daleszyce2
11m.gm.Działoszyce2
12m.gm.Jędrzejów4
13m.gm.Kazimierza Wielka3
14m.gm.Końskie4
15m.gm.Koprzywnica2
16m.gm.Kunów2
17m.gm.Łagów2
18m.gm.Małogoszcz2
19m.gm.Morawica2
20m.gm.Opatów3
21m.gm.Osiek2
22m.gm.Ożarów2
23m.gm.Pińczów4
24m.gm.Połaniec2
25m.gm.Radoszyce2
26m.gm.Sandomierz4
27m.gm.Sędziszów2
28m.gm.Skalbmierz2
29m.gm.Staszów4
30m.gm.Stąporków2
31m.gm.Stopnica2
32m.gm.Suchedniów2
33m.gm.Wąchock2
34m.gm.Wiślica2
35m.gm.Włoszczowa3
36m.gm.Zawichost2
37gm.Baćkowice2
38gm.Bałtów2
39gm.Bejsce2
40gm.Bieliny2
41gm.Bliżyn2
42gm.Bodzechów2
43gm.Bogoria2

ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Ustawowe wymogi, które muszą spełniać kandydaci na urzędników wyborczych:

 • wykształcenie wyższe;
 • nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;
 • nie mogą być komisarzem wyborczym;
 • nie mogą być pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej;
 • nie mogą wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której mają miejsce zatrudnienia;
 • nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem ich działania, nie dotyczy to kandydatów w miastach na prawach powiatu (Kielce);
 • nie mogą należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • muszą być pracownikami urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminie z obszaru województwa świętokrzyskiego składają zgłoszenia w terminie do dnia 14 marca 2018 r. (środa) na adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach 
al. IX Wieków Kielc 3 
25-516 Kielce 

(budynek „C” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, IV piętro, pok. 423) 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie – Urzędnik Wyborczy”.

W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do Delegatury, a nie data jej nadania. 

 • W zgłoszeniu podaje się:
 • -imię (imiona) i nazwisko
 • -numer ewidencyjny PESEL
 • -adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców)
 • -wykształcenie
 • -miejsce pracy
 • -nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego

Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego potwierdzoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego stanowi załącznik do informacji.

Zgłoszenia nie spełniające wymogów Kodeksu wyborczego lub otrzymane po terminie pozostają w Delegaturze bez rozpatrzenia.

 „W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.”

Kielce, dnia 21 lutego 2018 r.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach: Adam Michcik

ZAŁĄCZNIK:

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego.

 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alarmuje: silny mróz w całym kraju - wydano ostrzeżenia AKTUALIZACJA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w niedzielę wieczorem ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym mrozie w całym kraju. W województwie...